Vzdělávání pedagogů

Příklad dobré praxe

I online výuka může být efektivní

O vzdělávání pedagogů

Regionální konzultant pro podnikovou sféru vytvoří ve spolupráci se zástupci zaměstnavatelů přehled o aktuálních novinkách a trendech v oblasti podnikání a jejich následné šíření do odborného vzdělávání škol formou pravidelného čtvrtletního newsletteru v elektronické podobě. KCPP bude zjišťovat a shromažďovat informace a podklady o aktuálních novinkách v oblasti podpory podnikavosti a kreativity z pohledu jejich využitelnosti a uplatnění ve výuce žáků. KCPP spolu s odborníky z praxe doporučí vybrané soubory inovačních informací pro jejich zapracování do odborné výuky ve školách. Výstupem aktivity je celkově 12 newsletterů, které budou prezentovány na webovém portále projektu a tak budou k dispozici všem spolupracujícím SŠ a VOŠ.

Aktivity na podporu vzdělávání pedagogů

Inspirativní setkání s podnikateli

Inspirativní setkání s podnikateli/manažery s cílem propojení školního prostředí s reálnou praxí. Regionální konzultant pro podnikovou sféru naváže spolupráci s vytipovaným odborníkem z praxe (úspěšným podnikatelem/manažerem) a pozve jej na společné setkání s pedagogy a žáky. Formou přednášky a volné diskuse se zúčastnění seznámí se zajímavými a inspirujícími podnikatelskými příběhy, např. od prvního podnikatelského nápadu, přes zdolávání různých úskalí, až po dnešní úspěchy. Nechybí cenné rady, doporučení a posílení motivace pustit se do vlastních projektů. Celkově proběhne 9 inspirativních setkání v délce cca 60- 90 min (1 setkání na každé primárně zapojené škole a 3 v KCPP, které budou určeny zájemcům z dalších v projektu spolupracujících školách).

Semináře a workshopy

Seminář či workshop zaměřený na odborná témata související s podporou podnikavosti(znalosti týkající se zahájení a realizace podnikání, schopností používat nové metody a formy výuky a povědomí o sociálně odpovědném podnikání) pro pedagogy s příslušným odborným zaměřením. Celkově plánujeme realizovat 5 seminářů každý v rozsahu přibližně 4 vyučovacích hodin